Salgs- og leveringsbetingelser

Avtale om salgspant

1. Anvendelse – forholdet til andre bestemmelser
Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får anvendelse i den grad de ikke kommer i konflikt med de avtalte leverings og salgsbetingelser som er inntatt her.

2. Kvalitet
Kjøperen har risikoen for at varen i sin helhet passer for hans behov. Valg av fremgangsmåte for montering og tilpassing til andre materialer etc. er kjøpers risiko. Er materialene ikke bestilt etter en bestemt skriftlig standard eller med angitte kvaliteter leveres materialene for øvrig uten ansvar for spesielle kvalitetssifre eller lignende.

3. Kvantum
Ordrebekreftelse eller pakkseddel avgjør om levering skal skje etter vekt, stykk, mengde, lengdeangivelser eller annet. Avregning skjer etter levert mengde. Denne skal tilstrebes være nærmest mulig bestilt mengde. Ved bestilling av spesielle dimensjoner og kvaliteter er kjøperen alltid forpliktet til å akseptere den normalavvikelse i kvantum som oppstår ved tilvirkning.

4. Betalingsbetingelser
Hvis selgeren forlanger det må kjøperen stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Slikt krav kan fremsettes helt fram til levering. Kjøperens reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ikke for betaling. Kjøperen har ikke rett til motregning, bortsett i forbindelse med uomstridte reklamasjonskrav knyttet til den leveransen motregningen gjelder. Ved overskridelse av betalingsfristen skal kjøperen betale den til enhver til gjeldene morarente.

5. Prisforhold
Dersom terminal- og transportomkostninger, assuranse eller offentlige avgifter endres eller nye kommer til etter avtalens inngåelse, kan prisen endres tilsvarende. Alle ekstraomkostninger ved forhindret transport som ikke skyldes selgeren, betales av kjøper. Dersom valutakurser endres fra avtalens inngåelse til betaling finner sted kan prisen endres tilsvarende.

6. Fakturering
Faktura dateres den dag varen sendes fra selgers lager eller den dag varen er klar til forsendelse ihht. avtale/ordrebekreftelse. Utstedelsesdatoen legges til grunn ved merverdiavgiftsberegningen

7. Ordrebekreftelse
Avtalen er sluttet ved selgerens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er akseptert dersom kjøperen ikke straks (samme, eller påfølgende virkedag) gjør innsigelser.

8. Salgspant
Det er mellom partene avtalt at selger har salgspant i de leverte varer som er spesifisert i ordrebekreftelse/faktura inntil den kjøpesum som fremkommer i fakturaen med tillegg av eventuelle morarenter og alle omkostninger er fullt betalt. JF. pantelovens § 3.14 – 3-22

9. Leveringstid
Det seneste av følgende tidspunkter gjelder som utgangspunkt for beregning av leveringstiden:
a) Den dag spesifikasjonen er definitivt mottatt av selgeren, eller av den leverandør hvor ordren er plassert.
b) Den dag selgeren mottar den betaling som skal erlegges forskuddsvis, eventuelt mottar garanti.
c) Den dag nødvendig innenlands eller utenlands offentlig tillatelse foreligger.
Dersom levering skal skje til et bestemt tidspunkt forskyves dette tilsvarende hvis utgangspunktet for beregning forskyves. Endrings- og tilleggs levering forlenger leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig på grunn av forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid/levering.

10. Levering og risiko
Levering skjer ex Works selgers lager (incoterms 2000) dersom ikke annet avtales i ordrebekreftelse. Selgeren velger transport uten ansvar for billigste befraktning.

11. Forsinket levering
– Selgeren har ikke ansvar for forsinket levering av varen eller dens enkelte deler når dette skyldes forhold selgeren ikke er herre over (force majeure, jfr. pkt. 18). Ved slik forsinkelse kan kjøperen ikke gjøre krav på erstatning.
– Er bestemt leveringstid avtalt og levering tilbys eller skjer innen en måned etter avtalt tid, har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet.
– Er bestemt leveringstid eller tidsrom for levering ikke avtalt vil kjøper kunne heve dersom leveringstiden etter forholdene blir urimelig lang og selger ikke kan tilby varen levert innen en måned etter at kjøper har fremsatt hevingskrav.
– For varer som skal tilvirkes/tilpasses eller som er bestilt med særlige spesifikasjoner for kjøperens formål, kan kjøperen likevel bare heve dersom han godtgjør at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet på grunn av forsinkelsen.
– Uansett årsak til forsinkelsen er selger ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder avsavnstap.

12. Spesialavtalt ordre
Når selger formidler varer med forhåndsavtalt fortjeneste eller fungerer som innkjøper på vegne av kunde, vil selger aldri uansett omstendighet ha ansvar for; varens kvalitet, overholdelse av frister, varens utførelse eller forsinket levering. Her vil leverandørens informasjon legges til grunn uten ansvar for selger. Ved mangelfull levering vil ikke selger kunne stilles til ansvar utover leverandørens innrømmelser.

13. Avbestilling
Hvis kjøperen avbestiller varer og/eller tjenester må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erlegge full erstatning for selgerens tapte fortjeneste og ethvert annet tap og enhver utgift som selgeren måtte ha.

14. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
– Kjøperen er forpliktet til å undersøke varen straks etter mottakelsen.
– Alle reklamasjoner skal skje skriftlig og inneholde oppgaver over den påståtte mangelens art og omfang.
– Reklamasjoner vedrørende transportskade, antall kolli eller vekt skal skje straks (samme, eller senest påfølgende virkedag) ved varens ankomst og må dokumenteres for rette transportør.
– Reklamasjoner vedrørende kvalitet og feil ved varen skal skje straks (samme, eller senest påfølgende virkedag) etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.
– For varer som skal monteres eller bearbeides må enhver reklamasjon være skriftlig avgitt, og selger må være gitt anledning til å undersøke forholdet før montering/bearbeiding påbegynnes.

15. Mangelfull levering – Ansvarsfraskrivelse
Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller innrømme prisavslag. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige forhåndssamtykke. Dersom selgeren avhjelper mangelen eller foretar omlevering innen rimelig tid har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet: Under ingen omstendighet har kjøperen rett til å heve kjøpet dersom mangelen ikke er vesentlig. Ut over det som er bestemt ovenfor, påtar selgeren seg intet ansvar for skade eller tap som følge av mangelfull levering.Selgeren har heller intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for kjøper som følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar for eksempel direkte eller indirekte produksjonstap, arbeidsutgifter, mulkt, frakt, prisdifferanse, forventet fortjeneste eller for skader som varen har voldt på personer eller ting.

16. Retur
Retur av varer aksepteres kun når dette på forhånd er skriftlig avtalt. Verken spesialbestilte varer, dato varer, spesielt fremstilte varer, eller ikke lagerførte varer tas i retur. Dersom varen er returnert og godkjent i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelsene, vil kunden bli kreditert slik:
*Retur innen 30 dager: 70 % av fakturapris
*Retur innen 60 dager: 60 % av fakturapris
*Retur innen 90 dager: 50 % av fakturapris

17. Avtalt maksimalansvar
Selgerens maksimale erstatningsansvar overfor kjøper er under alle omstendigheter begrenset til verdien av leveransen. Ved flere reklamasjoner begrenses et eventuelt akkumulert ansvar tilsvarende.

18. Fritaksgrunner (force majeure)
Som fritaksgrunner regnes enhver omstendighet som vanskeliggjør eller forsinker leveringen både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv, leverandøren eller transportør. Som fritaksgrunner ansees bl.a. blokade, rekvirering, beslagleggelse. valutarestriksjoner, import- eller eksportforbud, lisensnektelse, herunder fare for å bli oppført på svarteliste, brensel eller annen energirasjonering, strømstans, arbeidskonflikter av enhver art, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, vannmangel, uvær, snø- og is hindringer, oversvømmelse, eller annen uvanlig hindring som skyldes vær- eller andre naturgitte forhold, havari, herunder maskinhavari, brann, epidemi, kassasjon av materialer, leverandørers konkurs, annullasjon eller forsinkelse, offentlige reguleringer eller forsinkelser, fra underleverandør, importør eller transportselskap.

19. Kredittvurdering
Vi forbeholder oss retten til å kredittvurdere alle våre kunder. Inntil kredittvurdering foreligger forbeholder vi oss retten til å kreve kontant betaling av alle ordre i vår butikk

20. Tvister
Avtaleforhold reguleres av Norsk Lov. I tilfelle søksmål vedtas selgers verneting.

Oslo, 02.01.2022